Tutkal İmalatı Entegre Yönetim Sistemi

Tutkal İmalatı Entegre Yönetim Sistemi

TUTKAL FABRİKASINDA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASI

Bu yazımızda tutkal fabrikasında uygulanacak olan ENTEGRE YÖNETİM Sistemini ele alacağız. entegre yönetim sistemini kapsayan standartlar;

Tutkal/yapıştırıcı sanayi endüstrisinin temel ihtiyaçlarından biridir. Akla gelebilecek bir çok alanda yoğun şekilde kullanılan tutkalların imalatı için ISO 9001 2015 kalite yönetim sistemi uygulaması, ISO 14001 2015 Çevre Yönetim Sistemi Uygulaması ve ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamalarını özet halinde örneklendirerek ele alacağız.

Proseslerin anlaşılması

Tutkal imalatında ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 yönetim sistemlerini kapsayan Entegre Yönetim Sistemini Uygulayabilmek için ilk etapta belirlenecek parametreler aşağıda belirtilmiştir ;

 • Hammaddelerin tanımları
 • Makinaların tanımları
 • Görev dağılımları
 • Depo alanının belirlenmesi
 • İmalat alanının belirlenmesi
 • Kullanılan ekipmanların belirlenmesi
 • İç ve Dış Hususların Belirlenmesi
 • Risk parametrelerinin Belirlenmesi ve risk analizinin oluşturulması ( İş Güvenliği Riskleri, Çevresel Riskler, Kalite Yönetim Sistemine bağlı Riskler, Finansal riskler, personel riskleri, prosese bağlı riskler, tedarikçi riskleri, müşteri riskleri v.s…)
 • Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürünün oluşturulması, iç denetim prosedürü, yönetimi gözden geçirme toplantısı prosedürü v.s…
 • Tüm sistemi kapsayacak şekilde proses şemalarının oluşturulması ( satış pazarlama prosesi , üretim prosesi , satın alma prosesi , iş sağlığı ve güvenliği prosesi , atık yönetimi prosesi, bakım prosesi v.s… )
 • Tüm sistemi kapsayacak şekilde gerekli formların oluşturulması ( Bakım formları, iç denetim formları , ygg formları, kalibrasyon formları, hammadde girdi formları, analiz formları, imalat kontrol formları v.s…)
 • İç ve Dış hususları ile birlikte risk analizi oluşturulan kuruluşun, hedeflerinin belirlenmesi
 • Hedeflere ulaşmak için aksiyon planlarının oluşturulması . Muhakkak suretle hedeflere ulaşmak adına yapılacak çalışmaların periyodik kontrolü
 • Atık yönetim planının oluşturulması ISO 14001 2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı referans alınmalıdır.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili planların oluşturulması ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı referans alınmalıdır

Yukarıda yapılması gereken işlemlerden bazıları belirtilmiştir. Bu dokümanlar proses miktarı, üretim kapasitesi, kuruluşun coğrafi konumu,  personel sayısı gibi faktörlere göre artırılıp azaltılabilmektedir.

Tutkal imalatında ISO 9001 ISO 14001 ve ISO 45001 Yönetim Sistemlerini kapsayan ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNİN uygulanmasında imalat süreci ile ilgili bazı gerekli kontrollere değinecek olursak ;

Üretim ve hammadde ile ilgili detayları edindikten sonra, en önemli hususumuz SİSTEMİN İZLENEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAKTIR.

Sistem izlenebilirliğini sağlamak için, hammaddelerin tanımları kod numaraları oluşturulmalı, Üretilebilen ürünlerin temel reçeteleri ve tanımları yapılmalıdır.

Sistem İzlenebilirliğine Örnek verecek olursak

Kullanılan 5 ayrı  hammadde ; 1 , 2, 3 , 4, 5 numaraları ile kodlanır.

Üretilebilecek 10 ayrı ürün tipi de x,y,z,t, w, gibi isimlerle kodlanır. Bu kodlamalar üretim prosedürlerinde yazılır.

X ürünün üretimi için gerekli hammaddeler, bu hammaddelerin kullanılacak miktarları, üretimde kullanılan reaktörün ısı, basınç ve çalışma süreleri reçetede belirlenir.

Bilindiği üzere kimyasal üretimi parti bazlı yapılmaktadır. Dolayısıyla partide üretilecek miktara göre hammadde miktarları , karışım süreleri gerekli ise eklenecek ilave maddeler değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla her parti imalatı öncesinde reçeteler yeniden gözden geçirilmelidir.

ISO 9001 2015 kalite yönetim sistemi standardına göre bu reçetelerin; yayın tarihi, revizyon numarası ve tarihi, doküman numarası belirlenmeli ve sisteme tanımlanmalıdır.

ISO 9001 2015 KYS ye göre üretime İŞ EMRİ kayıt ile verilmelidir. Dolayısıyla İŞ EMRİ FORMU nun temel eklerinden biri ya ilgili reçete olmalı ya da reçete, İş emri formu olacak şekilde dizayn edilmelidir.

İş Emri formu İmalat sorumlusuna ulaştıktan sonra, imalat sorumlusu reaktörlerin gerekli sıcaklığı, kontrollerini ayarlamalı, hammaddelerin miktarlarını ayarlamalı, karıştırıcı kullanılıyorsa karıştırıcı ile gerekli zaman kadar karıştırmalı ve reaktöre aktarımı yaparak reaktörün ısı, zaman ve gerekli diğer parametreleri yerine getirmelidir. İmalat esnasında tutkalın belirli zamanlarda ( Kritik kontrol noktaları) kontrollerinin , akabinde de laboratuvar analizlerinin yapılması gerekmektedir. Analiz sonuçları uygun olan ürün paketlenerek soğuma ve sonrasında bitmiş ürün alanına sevkedilir.

Yukarıda kısaca anlattığımız prosesin ISO 9001 ISO 14001 ve ISO 45001 ile ilgili kısımlarına değinecek olursak ;

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemini İlgilendiren kısımlar

 • Hammadde miktarının belirlenmesinde terazi veya diğer ölçüm aletlerinin kullanılması , bu durumda ölçüm aletlerinin kalibrasyonlarının yapılmış olması, doğrulamalarının sistem tanımına göre gerçekleştirilmesi, kalibrasyon zamanlarının takip edilmesi
 • Ölçülüp tartılan hammaddelerin doğrulanması ( bu doğrulama üretim kontrol formu ile sağlanabilir. Üretim kontrol formunun reçete ile entegre edilmesinde kontrolün sağlanması ve kayıtların pratik şekilde tutulması adına kolaylık sağlayacaktır)
 • Reaktör Isı ve basınç kontrolü, reaktörde kullanılan termometrenin manometre ve manovakummetrenin kalibrasyonlarının güncel ve aktif olduğu, özellikle ısı kontrolü için muhakkak suretle radyasyon termometre ile doğrulamanın her üretimde yapıldığı kontrol edilmelidir. Bu durum yine Üretim Kontrol Formunda belirlenmiş olmalı ve kontrol yöntemiyle form doldurulmalıdır.
 • Kritik Kontrol Noktası Analizi , kuruluşun laboratuvarında yine laboratuvar formları ile analiz işlemleri gerçekleştirilmelidir. Laboratuvar formlarından bazıları, test analiz talimatları, laboratuvar kayıt formu, ilgili ASDM ve/veya EN standartları…. Laboratuvar analizlerinden bazıları, görsel kontol, ışık kontrolü, mukavemet kontrolleri ,viskozite kontrolleri… yine viskozimetre ölçümünde gerekli olan viskozimetre kalibrasyonun yapılması ve aktif olması gerekmektedir.
 • Analiz sonrasında uygun olmayan ürün ile ilgili uygun olmayan ürün prosedürüne göre aksiyon alınmalı, uygun olanlar için de imalatın devamı ile ilgili karar verilir.
 • Üretimi tamamlanan tutkalın, paketlenmesi esnasında, paketlere izlenebilirliğin sağlanması için, lot numarası, üretim tarihi, ürün tipi, miktarı gerekliyse son kullanma tarihi belirlenmeli. ISO 9001 2015 kalite yönetim standardının vazgeçilmezlerinden biri olan izlenebilirliğin sağlanması, paketlerdeki numaralandırma ve tarihler ile tamamlanmış olur. Böylece, hangi son ürünün hangi tarihlerde yapıldığı, hangi marka hammaddenin ne kadar kullanıldığı, analiz edenin kim olduğu, son kontrolünü kimin yaptığı, varsa eksiklik şikayet bunun temel sebebinin tespiti rahatlıkla sağlanmış olur.

ISO 14001 2015 Çevre Yönetim Sistemini ilgilendiren konular

 • Hammaddelerin ambalaj ve kendi atıklarının kontrolü atık yönetim planı ve atık yönetim talimatlarına göre ilgili form ve tutanaklar tutularak sağlanır.
 • Makine ekipmanlardaki yağ sızıntılarının kontrolü
 • Üretilen üründen arta kalan atıkların kontrolü
 • Geri dönüştürülemeyecek olan uygunsuz ürünlerin bertaraf kontrolü

Gibi birçok madde sayabiliriz

 ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini ilgilendiren Konular

 • Hammaddelerin taşınması esnasında personelin taşıyabileceği maksimum yük ağırlığı
 • Kullanılan forklift ile ilgili gerekli güvenlik tedbirleri
 • Makine ekipmanların zorunlu periyodik kontrolleri
 • Gerekli kalibrasyonlar
 • Uyarı işaret levhaları
 • Reaktör üzerindeki basıncın istenmeyen seviyelere çıkması halinde gerekli olacak emniyet tedbirleri
 • İstif miktarının doğru belirlenmesi

Gibi birçok örnek sayılabilir. İş sağlığı güvenliği Yönetim Sisteminin entegrasyonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanın koordinasyonu, belirlemiş olduğu risk bazlı değerlemeler, doküman ve formların doğrudan baz alınması, sistem entegrasyonu adına kolaylık ve ekstradan çıkacak doküman ve gereksiz iş yükünü hafifletmek konusunda faydalı olacaktır.

Add a Comment

Your email address will not be published.