Mermer ve Doğal Taş İmalatında CE ve ISO Belgelendirme

Mermer ve Doğal Taş İmalatında CE ve ISO Belgelendirme

Mermer imalatçılarının ihtiyaçları olan belgelerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz ;

ISO BELGELENDİRME

Diğer bir adıyla yönetim sistemleri belgelendirme olan sistem standartları, öncelikle ISO 9001 2015 Kalite Yönetim SistemiISO 14001 2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemidir.

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sisteminde yapılması gerekenler

Öncelikle mermer İmalatçısının faaliyet alanı ve kapsamı doğru belirlenmelidir. şöyle ki ; mermerin ocaklardan kütle halinde çıkarılması ile kütle halinde gelen mermerin ebatlanarak kesilmesi, kesilmiş mermerin uygulanması bambaşka proseslerdir. Az da olsa her üç prosesi bir arada yapan imalatçılar da bulunmaktadır. biz, her üç faaliyetin bir arada yapıldığı kuruluşu ele alcağız.

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği politikasının belirlenmesi

Kuracağımız sistem birden fazla standardı içerisinde barındırdığı için gereksiz doküman külfetinden kurtulmak adına sistemi ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ olarak kurup, mümkün olduğunca ortak noktada buluşturmayı hedefleyeceğiz.  dolayısıyla politika, ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI olarak anılacaktır.

ORGANİZASYON ŞEMASININ ÇIKARILMASI

Tüm Yönetim Sistemlerinde istenen ilk unsurlardan biri de organizasyon hiyerarşisinin oluşturulması ve görev tanımlarının yapılmasıdır. öncelikle, birim sorumlularının görev tanımları işletmeye uygun şekilde yapılmalı ve hiyerarşi doğru belirlenmelidir.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ EKİBİNİN OLUŞTURULMASI

ISO 9001 ,ISO 14001 ve  ISO 45001 sistemlerini barındıran ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ ni uygulayacak ekip belirlenmeli, ekip lideri olarak ENTEGRE YÖNETİM SİSTEM TEMSİLCİSİ seçilmelidir. ekip liderinin vereceği talimatlar doğrultusunda çalışanlar verilen görevleri yerine getirmeli, verilen görevler, sorumluların kabiliyeti ölçüsünde verilmeli ve değerlendirilmelidir.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEM PLANININ OLUŞTURULMASI

Son derece spesifik konu olan entegre yönetim sistemi, belirli bir zaman aralığında oluşturulacağı için bu zaman aralığı belirlenmeli, hangi dönemlerde kimlerin ne yapacağı planlanmalıdır. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEM EKİBİ bu plan dahilinde aksiyon almalıdır.

Görevlendirilecek Birimler :

 • Üretim Sorumlusu
 • Çevre Sorumlusu
 • İSG Sorumlusu
 • Makina Bakım Sorumlusu
 • Satın Alma Sorumlusu
 • Satış Pazarlama Sorumlusu
 • Üst Yönetim Temsilcisi
 • Entegre Yönetim Sistem Temsilcisi
 • Lojistik Sorumlusu
 • Şantiye Sorumlusu
 • Mermer Uygulama Sorumlusu
 • Muhasebe Finans Sorumlusu

yukarıda belirtilen sorumluların sayısı artırılabilir.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNE GÖRE SORUMLULARIN GÖREVLERİ

1. Satın alma Sorumlusu nun Sistemdeki Görevi

Satın alma sorumlusu, ham madde, yarı mamül ve diğer satın almaların tamamının alımlarında tedarikçilerini doğru belirlemeli, performanslarını değerlendirmeli, satın alınmış ürünlerin kontrolünü ve doğruluğunu teyit edecek sistemi sağlamalı ve güvence altına almalıdır.

2. Satış Pazarlama Sorumlusu nun Sistemdeki Görevi

Satış ve Pazarlama Sorumlusu, Müşteri memnuniyetini ölçmeli değerlendirmeli, müşteri memnuniyetini yükseltecek stratejiler geliştirmeli ve uygulamalıdır. pazarlama faaliyetlerindeki performansının ölçülebilir ve hesap verilebilir nitelikte olması gerekmektedir. Örneğin, müşteri memnuniyet analizleri yapacak, satış raporlarını çıkarabilecek, yıllık pazarlama stratejisi ve faaliyetleri ile ilgili raporlar düzenleyecek, yönetimi gözden geçirme toplantısında ilgili raporları üst yönetime sunabilecektir.

3. Muhasebe Finans Sorumlusu

Üst Yönetim, Satın alma ve satış temsilcisi ile yeterli düzeyde iletişim kurabilmeli, üst yönetimin belirlediği bütçeyi herhangi birimi veya sistemi mağdur etmeyecek şekilde değerlendirmeli, yasal sorumlulukları ( vergi, ssk ödemeleri v.s…) yerine getirebilmelidir.

4. Makina Bakım Sorumlusu

kullanılan ekipman ve makinelerin gerekli bakımlarını yapmalı, bakımlarla ilgili tutanakları tutmalıdır. bakımlar için ayrıca plan oluşturmalı, revizyon veya değişim gerektiren alet ekipmanlar ile ilgili planlar yaparak üst yönetim, muhasebe finans ve satınalma birimiyle iletişim halinde olmalıdır. Ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonlarını planlamalı gerçekleştirmeli ve kayıtlarını tutarak muhafaza etmelidir.

5. Çevre Sorumlusu

ISO 14001 2015 Çevre Yönetim sisteminin istemiş olduğu şartları yerine getirebilecek bilgi yetenek ve tecrübede olmalıdır. Atık Yönetim Planları Hazırlamalı, atıkların bertarafı ile ilgili aksiyonlar almalı, çevreye zarar verebilecek atıklar ( yağ, metal talaşı, arıtma çamuru, plastik,kağıt, solvent, boya v.s…) ayrı ayrı depolanarak yasal bertaraf etme yöntemlerine göre bertarafı gerçekleştirebilmelidir. Atıkları, onaylı atık yönetim şirketleri ile anlaşarak belirlenecek periyotlarda teslim edilmesini sağlamalı tutanakları saklamalıdır. Atık depolarının muhafazasının sağlanması önem arz etmektedir. örneğin atık yağ deposunun sızdırmaya karşı önlemlerinin alınması, atık su ile yağın karışmaması için gerekli arıtma sisteminin kurulması ve muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.

6. İSG Sorumlusu

ISO 45001 İş Sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde belirtilen şartların sağlanmasından sorumludur. iş kazalarının önlenmesi için eğitimlerin verilmesi, iş sağlığı güvenliği risk analizinin yapılması, Çevre Ortam ve İş yeri ölçümlerinin yapılması bunların kayıt ve muhafaza altına alınması, kişisel koruyucu ekipmanların tedariği ve bunların kullanılması için personel bilinçlendirme İSG sorumlusunun görevlerinden birkaçıdır.

7. Üretim Sorumlusu

Satış Pazarlama ekibinin almış olduğu siparişlerin, üst yönetim talimatlarının doğrultusunda, ham madde, ekipman, personel tedariki, üretimin planlanması, kullanılacak ekipman makinelerin belirlenmesi, üretim personelinin iş devamlılığı, sorumluluğu, verilen görevi yerine getirmesi, üretim sorumlusunun asli görevlerinden bazılarıdır.

8. Entegre Yönetim Sistem Temsilcisi

Entegre Yönetim Sistem temsilcisinin görevlerinden bazıları ;

Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi nin gerektirdiği prosedürleri prosesleri, talimatları, formları hazırlamak veya ilgililere hazırlatmaktır. Entegre Yönetim Sistemi El Kitabını sistemin kurulduğu şekle göre hazırlayarak, iç denetimleri , Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarını planlamalı, gerçekleştirmelidir. ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sisteminde istenen KURUMSAL BİLGİ nin dokümante edilmesi ve planlaması, RİSK TEHDİT ve FIRSAT ANALİZİ ni yapmalı, sonuçlara göre aksiyon planı almalı, Kalite çevre ve isg hedeflerini tüm ekip ve yönetimle belirlemeli, hedeflere ulaşmak için gerekli aksiyon planlarını hazırlamalı, takip etmeli ve uygulamalıdır. Entegre yönetim Sistemi performansını ölçebilecek gerekli reel bilgileri hazırlayarak performans ölçümlerini gerçekleştirmelidir.

9. Uygulama Sorumlusu

mimar veya müşterinin istemiş olduğu uygulama için gerekli TASARIM ve GELİŞTİRME yöntemlerini uygulamalı, form tutanak ve sistem şartlarına göre dokümantasyonu sağlayarak müşteri talebini doğru şekilde yerine getirmelidir.

MERMERLERDE CE İŞARETLEME

Mermerlerin CE işaretlemesi için gerekli ilk şart FABRİKA ÜRETİM KONTROL SİSTEMİNİN oluşturulmasıdır.

bu sistem, entegre yönetim sisteminin bir parçasıdır. ham maddeden son kullanıcıya ulaşana kadarki tüm sürecin kontrol edilebilmesi izlenebilirliğin sağlanması gerekmektedir.

İzlenebilirlik Nasıl Sağlanır ?

İzlenebilirlik için bir çok yöntem bulunmakla beraber günümüz teknolojisinde birçok ERP yazılımı bulunmaktadır. bunlar kullanılabilir. daha ilkel metod olarak da, gelen ham maddeye prosedürde belirtilen şekilde tarih/takip numarası iliştirmek, üretim planlamasında günlük üretimlerde kullanılacak hammaddeleri verilmiş numaralarla kayıt altına almak, üretilmiş ürün üzerine üretim tarihi, hammadde ve üretilen yer ile ilgili bilgileri içeren kod vermektir. bitmiş ürün üzerinde bulunan tanımlayıcı kodun,müşteriye satılırken irsaliye veya fatura üzerinde bulunması hangi müşteriye hangi ham maddeden hangi tarihte ne kadar ürün satıldığı üretilen ürünün hangi usta,makina veya tesis tarafından yapıldığı kolaylıkla öğrenilmiş olur.

Mermerler üzerine uygulanacak testler

 • TS EN 1341-1 Dış Zeminlere Döşenen Doğal Kaplama Taşları
 • TS EN 1469 Doğal Taş Mamülleri – Kaplamada Kullanılan Taşlar
 • TS EN 12057 Doğal Taş Mamülleri
 • TS EN 12058 Doğal Taş Mamülleri – Merdivenlerde Kullanılan Kaplama Taşlar

ilgili standartlardaki testleri, AKREDİTE LABORATUVAR da ( Örneğin TSE Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü – MTA , özel iştirak Akredite yapı malzemeleri laboratuvarları v.s..) yaptırılarak MERMER PERFORMANSLARI belirlenmelidir. MERMER PERFORMANS BEYANLARI Doldurulmalıdır.

CE Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde belirtilen performans beyanlarına göre etiketleme yapılmalıdır.

MERMER CE TEKNİK DOSYASI

Mermerlere CE İşareti iliştirmek için, performans beyanları ve analiz raporlarına dayalı bilgilerin içerdiği, üretici firma ve iletişim bilgilerinin olduğu, mermer tip ve sınıflarının belirtildiği tüm bilgileri içeren teknik dosya hazırlanmalıdır. bu dosya 10 yıl boyunca üretici tarafından saklanmak zorundadır.

Mermer teknik dosyası eklerinde muhakkak şirket resmi evrakları ( vergi levhası , ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, ÇED veya ÇED Gerek Yoktur Raporu, imza sirküleri ) test analiz raporları ve onaylı performans beyanları ile AT UYGUNLUK beyanları bulunmalıdır.  

Add a Comment

Your email address will not be published.