CE BELGESİ YÖNETMELİKLERİ

CE YÖNETMELİKLERİ

CE YÖNETMELİKLERİ

CE Yönetmelikleri, Ürünlerin CE işareti iliştirmeleri için ilgili Yönetmelikler Aşağıdaki Gibidir ;

CE Yönetmelikleri, Ürünlerin CE işareti iliştirmeleri için ilgili Yönetmelikler Aşağıdaki Gibidir ;

CE BELGESİ YÖNETMELİKLERİ

CE YÖNETMELİKLERİ

 

CE Yönetmelikleri, Avrupa Birliği Serbest Dolaşım İşlemleri için belirli ürünlerde asgari güvenlik şartlarının uygulanması için kılavuz olan şart ve standartları belirleyen yönetmeliktir.

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ

EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

(2014/35/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç pazarın işleyişini sağlarken piyasadaki elektrikli ekipmanların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini üst düzeyde koruyan gerekliliklere sahip olmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ek-II’de listelenen ekipman ve durumlar dışında, alternatif akım için 50 V – 1000 V, doğru akım için 75 V – 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli ekipmanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Direktif başlığı her ne kadar, BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ

EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK olarak yürürlükte olsa da , ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ ( LVD) Olarak anılmaktadır. bu direktife ait standartlardan bazıları ; EN 60204 Makine Emniyeti EN 60598 Aydınlatma Cihazları, EN 60335 Ev ve Benzeri yerlerde Kullanılan Cihazlar, EN 60950 Bilgi Teknolojisi Cihazları gibi stadandartlar bulunmaktadır.

Direktifin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2014 35 AB Alçak Gerilim Direktifi

————————————————————–ESKİ —————————————————–

1) Alçak Gerilim Direktifi lvd) BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 2006/95 /EEC 

Açıklama:

(Belli Voltaj Limitleri Dahilinde Çalışan Elektrikli Cihazlar)-Alçak gerilim direktifi-LVD (low voltage directive)1973 yılında kabul edilen 2006/95/EEC sayılı Alçak Gerilim Direktifi ürüne CE işareti iliştirilmesini gerektirmiyordu (Direktifin çıkarıldığı 1973 yılında Yeni Yaklaşım henüz mevcut değildi). Temmuz 1993’te Alçak Gerilim Direktifi tadilata uğradı. Bu tadilat direktif kapsamında bulunan ürünler için farklı teknik gerekler getirmiyordu ve yalnızca prosedürlerle ilgili bir kapsama sahipti. Bunun sonucunda 1 Ocak 1995’ten itibaren bu direktif kapsamına giren ürünler için CE işareti iliştirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.Direktifin temel gerekleri, ürünlerin ilgili oldukları diger ürünlerle birlikte tam olarak kurulması, bakımı ve kullanılması durumunda insan, hayvan ve mallar için elektrik emniyeti ile ilgilidir. Bu amaca erişebilmek için imalatçı uygun mesleki becerileri kullanmak ve tasarım, kullanım ve izolasyon bakımından gerekli tedbirleri almak zorundadır. indirmek için ;

 alcak-gerilim-direktifi-lvd-belirli-gerilim-sinirlari-dahilinde-kullanilmak-uzere-tasarlanmis-elektrikli-techizat-ile-ilgili-yonetmelik-200695-eec

CE Yönetmelikleri

CE Yönetmelikleri

 

————————————————————–ESKİ —————————————————–

2) ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ 2014/30 EU

CE Yönetmelikleri

Açıklama:

2014/30 EU sayılı Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi işleyişi diğer cihazları bozabilecek veya diğer cihazlardan etkilenip bozulabilecek bütün elektrikli ve elektronik cihazlara uygulanacak temel gerekleri belirlemektedir. Bu cihazların tasarım amacı ve çalıştıkları olağan ortam göz önünde bulundurulmalıdır.

Temel gerekler, cihazın yarattığı azami elektromanyetik bozucu etkilerin aşağıdaki cihazların kullanımını engelleyemeyeceğini belirlemektedir:

ulusal radyo ve televizyon alıcıları,
sanayi üretim ekipmanı,
mobil radyo donanımı,
mobil radyo ve ticari telsiz telefon donanımı,
tıbbi ve bilimsel aletler,
bilgi teknolojisi donanımı,
ev aletleri ve elektronik ev eşyaları,
hava ve deniz radyo (telsiz) ekipmanları,
elektronik eğitim araçları,
telekomünikasyon ağları ve ekipmanları,
radyo ve televizyon yayını vericileri,
lambalar ve floresan lambalar.
Yukarıda sayılan araçlar ve diğer araçlar olağan elektromanyetik ortamlarda yeterli elektromanyetik bağışıklığa sahip olabilecek bir şekilde yapılmalıdırlar.

Yönetmeliği İndirmek için ;  emc-elektromanyetik-uyumluluk-yonetmeligi-2014/30-EU

 

emc testi

elektromanyetik uyumluluk

 

 

MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ 
(2006/42/AT)

CE İşaretleme, CE Markalama

Makina Emniyeti CE Markalama

 

 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların , usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen , tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

CE Yönetmelikleri

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; makinaları , değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamlarını, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makinaları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; aşağıda belirtilen makinaları ve emniyet parçalarını kapsamaz.

 1. a) Orijinal makinaların imalâtçıları tarafından tedarik edilen ve özdeş aksamları değiştirmek üzere yedek parça olarak kullanılması amaçlanan emniyet aksamları,
 2. b) Fuar alanlarında ve/veya eğlence parklarında kullanılan özel makinaları ,
 3. c) Özel olarak nükleer amaçlar için tasarımlanmış veya hizmete sunulmuş, arızalanma durumunda radyoaktivite yayabilecek makinaları ,

ç) Ateşli silahlar dahil olmak üzere her türlü silahı,

 1. d) Aşağıdaki ulaşım vasıtalarını:

1) 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) kapsamındaki riskler açısından, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, tarım ve orman traktörleri,

2) 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (98/14/AT) kapsamındaki, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, motorlu araçlar ve bunların römorkları,

3) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) kapsamındaki, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, taşıtları,

4) Sadece yarış amaçlı motorlu taşıtlar,

5) Üzerine monte edilen makinalar hariç, hava, su veya demir yolu ağlarındaki ulaştırma vasıtaları,

6) Denizde hareket eden tekneler ve seyyar açık deniz tertibatı ile bu tekne ve/veya tertibat üzerine monte edilmiş makinalar ,

7) Askeri veya polisiye amaçlar için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar ,

8) Laboratuvarlarda araştırma amaçlarına yönelik olarak geçici kullanım için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar ,

9) Maden kuyusu asansörleri,

10) Sanatsal gösterilerde sanatçıyı taşımayı amaçlayan makinalar ,

11) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (2006/95/AT) kapsamında yer alan; evlerde kullanılması amaçlanan ev aletleri, ses ve video cihazları, bilgi teknolojisi cihazları, tipik büro makineleri, alçak gerilim şalter ve kumanda panoları ve elektrik motorları, yüksek gerilimli elektrikli teçhizatın şalter ve kumanda düzenleri ile trafo tipleri.

Yönetmeliği İndirmek için ;

 

makina-emniyeti-yonetmeligi-2006-42-at

 

CE İŞARETİ - KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ 89/686/EEC

CE İŞARETİ – KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ 89/686/EEC

 

CE İŞARETİ – KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ 89/686/EEC

CE Yönetmelikleri

Açıklama :

93/95/EEC ve 93/68/EEC numaralı Direktifler tarafıyla tadil edilen 89/686/EEC sayılı Kişisel Koruyucu Donanımlar Direktifi aşağıdaki ürünleri kapsar ;

 • emniyet kaskları
 • motosikletçiler için koruyucu giysiler
 • yüz ve omuz koruyucuları
 • can yelekleri ve can kurtarma elbiseleri
 • koruyucu eldivenler
 • koruyucu gözlükler
 • kulak koruyucular
 • madde filtreleri
 • filtreli yüz maskeleri
 • solunumla ilgili korunma cihazları
 • kaynak eldivenleri gibi donanımlarla ilgilidir.

Diretktifi İndirmek İçin :

ce-isareti-kisisel-koruyucu-donanim-yonetmeligi-89686eec

 

asansör direktifi

asansör yönetmeliği

 

CE İŞARETİ – ASANSÖR YÖNETMELİĞİ 95/16/AT

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:   31.01. 2007 tarih ve 26420 sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ
(95/16/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

 1. a) Binalarda ve inşaatlarda sürekli olarak kullanılan asansörleri ve bu asansörlerde kullanılacak, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek IV)’te listelenmiş olan güvenlik aksamlarını,
 2. b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri,

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

 1. a) Asansörler için bu Yönetmelikte belirtilen risklerin tamamı veya bir bölümü başka yönetmeliklerin kapsamına giriyorsa, söz konusu yönetmeliklerin yürürlüğe giriş tarihinden önceki asansörleri,
 2. b) Kamu veya özel sektör tarafından insan taşımacılığına yönelik olarak, demir yolu hattında halatla çekilen vagonlar dahil, kablolu taşıma sistemlerini,
 3. c) Askeri veya polisiye amaçlar için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş asansörleri,

ç) Maden ocağı vinçlerini,

 1. d) Sahne asansörlerini,
 2. e) Taşıt araçlarına monte edilmiş asansörleri,
 3. f) Makinelere bağlı ve sadece çalışma yerine giriş amaçlı asansörleri,
 4. g) Dişli rayda çalışan trenleri,

ğ) İnsan veya insan ve yüklerin taşınması amaçlı inşaat şantiyelerinde kullanılan asansörleri,

kapsamaz.

Yönetmeliği İndirmek İçin :

ce-isareti-asansor-yonetmeligi-95-16-at

 

 

CE İŞARETİ (MEDİKAL) TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

CE İŞARETİ (MEDİKAL) TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

CE Yönetmelikleri

CE İŞARETİ (MEDİKAL) TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

 

Avrupa Birliği Komisyonu 93/42/EEC numaralı Tıbbi Cihaz Direktifinde, gelişen pazar ve teknoloji koşulları ile direktifte net olmayan, üye ülkeler arasında yorum farklılıklarına yol açan koşulların netleştirilmesine yönelik revizyonları içeren 2007/47/EC numaralı revizyon direk tifi yayınlandı. Avrupa Birliği resmi gazetesinde de yayınlanan 2007/47/EC, 93/42/EEC ile birlikte, 90/385/ EEC Aktif Implant (Vücuda Yerleştirilebilir) Cihazlar ve 98/8/EC Biyosidal Ürünler direktiflerine yönelik reviz­yonları da içermesi bakımından, komisyonun 1998, 2000, 2001, 2003 yıllarında yayınladığı revizyonlarla karşılaştırıldığında oldukça önemli değişiklikler içermektedir.

Yönetmeliği İndirmek İçin :

medikal-tibbi-cihaz-yonetmeligi

 

Atex Yönetmeliği

ATEX YÖNETMELİĞİ

 

CE Yönetmelikleri

ATEX DİREKTİFLERİ 

 

Yeni ATEX 94/4/EC direktiflerindeki en büyük değişiklikler aşağıdaki gibidir.

Patlayıcı ortamlarda kullanılacak ürünlere CE sertifikası zorunluluğu getirildi.

Her ekipmanla beraber kullanma kılavuzunun da verilmesi zorunluludur.

Patlayıcı ortamlar için bölgeler tarif edildi ve ürünler içinse kategoriler tanımlandı.

Bu direktiflerle beraber artık pnömatik silindir gibi elektrikli olmayan ürünler de bu kapsama alındı.

CE Yönetmelikleri | TAŞAR DANIŞMANLIK

CE Yönetmelikleri | TAŞAR DANIŞMANLIK

 

 

 

 

 

Direktifi İndirmek İçin :

atex-yonetmeligi

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarına ilişkin temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmelerini teminen takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini, onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri, piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının tasarımı, üretimi, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, denetimi ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Bu Yönetmelik; Devlet ve Kamu güvenliğiyle Devletin savunma ve ceza hukuku uygulamalarında kullanılan özel amaçlı cihazlar ile Ek I’de belirtilen cihazlar hariç;

 1. a) Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları,
 2. b) Bu bentte belirtilen Yönetmeliklerin hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığının 12/03/2002 tarihli ve 24693 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (e) bendinde tanımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz ve 13/03/2002 tarihli ve 24694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (i) bendinde yer alan Tıbbi Cihazın dahili bir parçası veya aksesuarı olan cihazlar,
 3. c) Bu bentte belirtilen Yönetmeliklerin hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, 05/01/2002 tarihli ve 24631 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Motorlu Araçların Elektromanyetik Uyumluluk (Radyo Paraziti) ile ilgili Tip Onayı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (d) bendinde veya 02/07/1999 tarihli ve 23743 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (d) bendinde tanımlanan aracın dahili bir parçası veya aksesuarı olan cihazlar,

hakkında uygulanır.

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktifi İndirmek İçin : telsiz-ve-telekomunikasyon-terminal-ekipmanlari-yonetmeligi

 

CE İŞARETİ – GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK 90/396/AT

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :
GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK
(90/396/AT)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı kapsamına giren ve kullanılacak olan gaz tipleri ve karşılık gelen tedarik basınçları Bakanlık tarafından Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirilen gaz yakan cihazların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır.

TAŞAR DANIŞMANLIK

TAŞAR DANIŞMANLIK

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Bundan sonra ‘cihazlar’ diye anılacak olan; yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde
etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su
sıcaklığı 105°C’yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla gaz yakan cihazları, cebri üflemeli
brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,
b) Bundan sonra “donanımlar” diye anılacak olan; cebri üflemeli brülörler ve bu tür
brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları dışında kalan, ticari amaçlarla kendi başına
pazarlanan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarımlanan veya monte edildiğinde böyle
bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi
montajlarını,
kapsar.

GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK

GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK

Yönetmeliği İndirmek için ;
ce-isareti-gaz-yakan-cihazlara-dair-yonetmelik

CE İŞARETİ OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Oyuncaklar Direktifi)

TAŞAR DANIŞMANLIK

TAŞAR DANIŞMANLIK

Kapsam

İlgili Yönetmeliğin İlk Maddesinde; “14 yaşından küçük çocuklar için oyun amacıyla tasarlanan veya açıkça çocukların oynamalarında kullanılmak üzere üretilmiş herhangi bir ürün veya materyal” olarak tanımlanmaktadır. Direktif bu tanıma giren oyuncakların piyasaya arzı ile ilgilidir.

CE İŞARETİ

CE İŞARETİ OYUNCAK YÖNETMELİĞİ

DİREKTİFİ İNDİRMEK İÇİN :

ce-isareti-oyuncaklar-hakkinda-yonetmelik-oyuncaklar-direktifi